Top

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego cob-skin.pl

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników strony z serwisu umieszczonego pod adresem strony internetowej www.cob-skin.pl
2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej cob-skin.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom w każdym czasie jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku.
3. Poprzez fakt korzystania z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla klientów z branży kosmetyki profesjonalnej: salony kosmetyczne, fryzjerskie, manicure i pedicure, kosmetyczki, uczennice i studentki szkół kosmetycznych oraz szkoły kosmetyczne.

5. Serwis prezentuje ofertę i umożliwia wyłącznie złożenie zamówienia. Płatność następuje za pobraniem lub przelewem na podstawie faktury pro-forma.
6. W przypadku braku towaru pracownik Serwisu skontaktuje się z Użytkownikiem w celu zaproponowania dostępnego zamiennika lub ustalenia innego działania włącznie z możliwością rezygnacji z zamówionego, brakującego towaru.
7. Zamówione produkty dostarczamy naszym transportem lub za pomocą firmy kurierskiej DPD.
8. Do wysyłek poza granicę Polski ceny przesyłki ustalane są indywidualnie pod adresem biuro@crownofbeauty.pl .


§ 2
Definicje
1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
• Serwis – serwis dostępny w domenie internetowej www.cob-skin.pl, którego operatorem i Administratorem jest Crown of Beauty sp. z o. o. .
• Administrator – właściciel domeny internetowej www.cob-skin.pl
• Użytkownik/Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorca stale lub doraźne współpracujący z Administratorem, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z serwisu cob-skin.pl lub Usług serwisu i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
• Sklep – sklep internetowy Administratora oraz współpracujący z Administratorem na podstawie umowy cywilnoprawnej lub na podstawie innego tytułu prawnego, prezentujący w serwisie swoje usługi lub towary.
• Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu cob-skin.pl
• Towar – nowy produkt lub usługa oferowany Administratora za pośrednictwem strony internetowej cob-skin.pl
• Regulamin – niniejszy dokument.


§ 3

Ogólne warunki korzystania z Serwisu
1. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się ze światową siecią komputerową Internet wyłącznie poprzez przystosowaną technicznie w tym celu przeglądarkę internetową.
2. Serwis zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.
3. Serwis umożliwia Użytkownikowi uzyskanie informacji o ofercie po zalogowaniu w Koncie. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu za pośrednictwem logowania na Konto. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem.
4. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w Serwisie.


§ 4

Rejestracja i konto Użytkownika
1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.
2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego.
3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Administratorowi przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub – w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji – prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną.
4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na konto Użytkownika.
5. Możliwość korzystania z usług Serwisu może zostać uzależniona przez Administratora od potwierdzenia przez Użytkownika jego danych osobowych odpowiednim dokumentem (np. dowodem osobistym, dyplomem ukończenia szkoły branżowej, legitymacją lub indeksem szkoły branżowej, odpisem lub zaświadczeniem z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON itp.) w sposób wskazany przez Administratora, w szczególności poprzez zobowiązanie Użytkownika do przesłania kserokopii dokumentu pocztą lub jego skanu drogą elektroniczną. Weryfikacja użytkownika może być dokonana także po aktywacji konta. Jeżeli Administrator stwierdzi, że podane dane są nieprawdziwe lub osoba nie przynależy do branży konto zostanie zablokowane.
6. Przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego traktuje się jako: 1) zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług Serwisu, 2) zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu, 3) zgodę Użytkownika na otrzymywanie materiałów handlowych od Administratora.
7. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik potwierdza rejestrację używając do tego linku otrzymanego na podany adres e-mail. Po otrzymaniu potwierdzenia konto Użytkownika aktywuje Administrator serwisu.
8. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
9. Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu: 1) na swoje żądanie – wyrażone w drodze e-mailowej; 2) bez swojej zgody – w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Serwisu.
10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane, a Użytkownik – wyrejestrowany z Serwisu. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Administratora możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, ani odpowiedzialności Użytkownika z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.

Informacje o produktach / szkolenia


Anna Koronowska
+48 505 397 123

Zamówienia


Maja Jonczak
+48 664 829 303

Serwis


Paweł Leszczyński
+48 501 178 007

Reset Password